fraudulentSamhällsgranskarna inleder efter ett stort antal tips en löpande granskning av advokater och juristers debiteringar och domstolarnas alltmer godtyckliga och bristfälliga omdöme i frågan, som beklagligen dessutom i vissa fall tyder på att domare gynnar vissa kollegor, vilket leder in domstolen i grov korruption.


Det har under senaste åren inkommit allt fler vittnesmål om hur advokater och jurister systematiskt överdebiterar för sina tjänster och domstolarna sitter handfallna och underlåter i fall efter fall att följa rättegångsbalkens 18 kapitel om kostnadsfördelningen.

Samhällsgranskarna ställer sig frågan om det kan höra samman med den kollegiala artighet som ofta föreligger mellan kollegor, och då särskilt eftersom de flesta umgås i slutna sällskap och då företrädesvis i ordenssällskap, som starkt gynnas av sina medlemmars höga arvoden.

Domstolarna verkar sitta i knät på advokaterna eftersom den kollegiala artigheten uppenbarligen går före den enskildes rättigheter att få sin sak prövad med opartiska och oavhängiga domare som inte heller har intresse av att gynna sina vänner.


DOMSTOLARNA FÖRSVÅRAR


När SHGR efterfrågar utdrag hos domstolarna kring frågan om just tvistemål blir tonläget ett annat och man börjar med en gång att räkna upp vilka kostnader som det skulle bli, om domstolen skulle lämna ut denna information. Denna fråga är av ett högt allmännt intresse, då varje år extremt många blir drabbade av oskäliga rättegångskostnader orsakade både av domstolens ledamöter, men oftast på grund av vilseledande kostnadsräkningar och redovisningar, som dock domstolen är skyldig att kontrollera.

Vi kommer i vår granskning även att kunna redovisa fall där domstolen har använt rättegångskostnaderna som någon form av bestraffning emot parter som antingen domstolen ogillat eller som någon av advokaterna som företräder motparten ogillat och därpå råkat ha goda kontakter med någon ledamot på domstolen.

Domstolarna statuerar även exempel emot enskilda för att visa på att det är staten och domstolen som bestämmer och detta inträffar alltför ofta när det är enskilda som valt att stämma staten för allvarliga brister. I sådana här fall visas tydligt banden mellan domstolarna och staten trots att domstolarna skall vara helt opartiska och oavhängiga.

SHGR anser att brottmålskostnaderna som enligt huvudregeln bärs av staten bör avskiljas i ett eget kapitel i rättegångsbalken, för att undvika ihopblandning och oklarheter, då kostnadena för tvistemålen bärs av parterna. Därtill måste lagrådet konkretisera kraven på redovisningar, då det idag till och med godkänns att advokater skriver ihop en kladdlapp och lämnar fram.

Jämrförelsevis ter sig detta godtyckliga förförande märkligt, i synnerhet då det kommer till mål där bland annat hantverkare och andra yrkesgrupper skall tvingas att visa på grunderna för sin fordran för ett byggjobb etc. , vilket ter sig underligt då inte advokaterna som företräder parterna behöver lämna någon direkt redovisning.


KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Det har genom åren gång på gång kommit klagomål på förfarandet kring rättegångskostnaderna i tvistemål och då kommer advokaterna själva på en finurlig lösning för att kunna fortsätta att stjäla enskildas pengar och ändå tillgodose behovet av en överprövning av kostnaderna och få de klagandena att tysta ett tag till.

Vi på SHGR har dock uppmärksammat bristerna i detta upplägget, som i de allra flesta fall inte kommer att leda till att någon advokat tvingas nedsätta hens yrkade belopp. Utan tvärtom så kommer istället att utöver de yrkade arvodet så kan nu även advokaten kräva ränta på beloppet.

Det som dock är ytterst märkligt med konsumenttvistnämnden är ju att det är advokaterna själva som har lyckats att få exempelvis försäkringsbolagen att höja gränserna för rättsskyddet (förmodligen genom sina kollegor som arbetar där), vilket då resulterar i att konsumenttvistnämnden ändå inte kommer att kunna, enligt sina regler att pröva målet där advokaten har överdebiterat.Resultatet blir därmed att advokaterna går helt fria med sina påhittade debiteringar, då de själva t.ex. varit på golfbanan, men skriver att de har arbetat med klientens fall.

Som skäl för att avvisa en prövning i konsumenttvistnämnden anger bl.a advokatsamfundet att det över visst belopp innebär att målen är så komplicerade att de inte lämpar sig för prövning. Detta resonemang anser SHGR strider emot allt sunt förnuft, eftersom det kan misstänkas vara advokatens mål att just passera dessa magiska gränder för att undgå prövning.


Nedan bild visar utdrag ifrån advokatsamfundets hemsida gällande konsumenttvistnämnden.

Konsumenttvistnämnden.png

  • Det har i många mål visat sig att advokaten medvetet får målet att svälla genom att vidta åtgärder som både saknar
    grund och till och med saknat stöd i lagen och allt detta för att kunna få ihop så mycket så möjligt.
    Advokater har även vidtagit åtgärder i uppenbar strid emot advokatsamfundets regler.

  • Det som blir utfallet av reglerna i detta läge gör att om advokaten som har hittat på en riktiig rövarhistoria och tagit med en mängd uppgifter som totalt saknat relevans för målets avgörande, nu kan kamma hem storkovan utan att någon reagerar och om beloppet täcks av rättsskyddet, så finns inte där heller någon som kan reagera.

  • Dessutom kan det vara som så att du blir dömd att betala motpartens rättegångkostnader. Men motpartens advokat har dränerat sin egen klients rättsskydd, genom löpande räkningar och därtill så skyddas advokaten ifrån att tvingas redovisa vilka belopp den redan utfått, på grund av klientsekretessen på försäkringsbolaget som inte heller får lämna ut dessa uppgifter, som hade kunnat visa på att advokaten både har lämnat vilseledande redovsningar och på detta vis sker ett bedrägeri.

    Nu skall det även anmärkas att blir du dömd att betala fantasisummor till någon skum advokat så finns ingen lösning om inte advokaten frivilligt går med på att nedsätta det yrkade och utdömda beloppet och det är med anledningen till att enskilda står helt rättslösa när väl skumma advokater, jurister eller domare antingen medvetet eller på ett utstuderat vis försöker att stjäla den enskildes besparingar och orsaka dem allvarlig ekonomisk skada.

SAMHÄLLSGRANSKARNA VILL HÖRA DE DRABBADES ORD OCH TANKAR

Varken advokater eller jurister skall känna sig säkra och våran granskning kommer att pågå tills dess att staten tar sitt ansvar och ålägger lagrådet att se över kostnadsdelenen för tvistemål. Det är därför som vi nu ställer frågan till allmänheten om vilka upplevelser dessa har haft av olika advokater och jurister och byråer, då vi på SHGR vet om hur illa många klienter förfarits och behandlats av översittande advokater och jurister. Vi har redan inledningsvis fått mycket värdefull information om hur kända advokater gapar och skriker åt klienter och lämnar vilseledande uppgifter som får till följd att domslutet får ett helt annats resultat än vad som skulle varit fallet om advokaten hade skött sina åttaganden och dessutom visat på ett respektfullt bemötande.
Tyvärr kan vi inte utbetala någon belöning enligt affischen ovan, men vi räknar med att vanliga enskilda skulle i sina tvister kunna spara upp


SNART GRANSKAR VI DIN  KOSTNADSRÄKNING

Snart är det din kostnadsräkning som vi granskar och kommer att intervjua de berörda inklusive domstolen om, så vi kommer naturligtvis ge alla parter möjligheten till att yttra sig över de frågor som uppkommer i samband med våran granskning innan vi publicerar några uppgifter. I det fall där finner oklarheter kommer vi att publicera namn på den/de som har orsakat utgången i målet eller ärendet och hur vi anser att det skulle ha bedömts.


Läs mera i ämnet:

Avslöjande: Kända SAAB Advokaten Guy Lofalk i blåsväder igen...

  Advokat Guy Lofalk är åter i blåsväder - Denna gången har han blivit permanent borttagen i...

Tue, 19 Sep 2023, 23:34:53

Fallet Björn - En arvstvist regisserad av en skrupelfri advo...

Hela denna historien handlar om Björn som vi valt att kalla honom, och ett arv mellan tre bröder p...

Sun, 30 Jul 2023, 22:29:45

Sexköpsmål måste tas om – rätten inte domför ??

Göteborgs tingsrätt måste pröva ett sexköpsmål på nytt. Anledningen: Målet avgjordes av en ensam not...

Tue, 18 Jul 2023, 08:25:51

Frågan är inte längre om de åker dit - UTAN NÄR ?

Samhällsgranskarna har fått in många reaktioner på frågorna som har stälts i olika forum under lång ...

Sat, 01 Jul 2023, 20:20:05

ADVOKATS(L)AMFUNDET - Skämt eller allvar ?

Antal fällningar emot advokater ? När man granskar ärendena ifrån disciplinnömnden och ser hur Sver...

Mon, 26 Jun 2023, 02:32:53

KolumnisterGranskningar

Tipsa oss:

Tipsa oss om överdebitering

Om du anser att någon som är advokat/jurist har överdebiterat kan du här upplysa oss om detta, då detta är ett ofog som inte hör till ett fungerande rättssamhälle, vilket skall skydda den enskilde och av den anledningen är även du som tidigare drabbats välkommen att delge oss din upplevelse t.ex om domstolen gjorde en underlig bedömning i frågan som gjorde att du drabbades felaktigt.
Du får lov att vara anonym, men om ärendet är sådant att vi måste kunna nå dig eller att du vill ha återkoppling måste du lämna din email address nedan.
Vi vill veta ovan för att kunna räkna ut var i samhället som det sker flest överdebiteringar, om det är i domstolen eller endast genom advokaten/juristens egen debitering för rådgivning eller rättslig tvist utom domstol.

SHGR Logo

Samhällsgranskarna är en partipolitiskt obunden och neutral organisation som arbetar för att stärka den enskilde medborgarens ställning i förhållande till både samhälle och näringsliv. Det har länge saknats en motpol för att balansera statens och samhällets övertag gentemot den underlägsne medborgaren som tvingats acceptera ett alltmer godtyckligt bemötande och beslutsfattande.