Bilden är lånad ur GP:s artikel


SHGR Inleder granskning
  Med anledning av Göteborg-postens artikelserie om Front Advokater har vi valt att fortsätta denna granskning av hur advokater sköter sina kostnadsräkningar och debiteringsunderlagen samt därtill hur domstolarna hanterar olika advokaters räkningar enligt 18 kap. rättegångsbalken och med anledning av detta kommer advokatbyråer och enskilda advokater samt jurister att bli föremål för våran granskning som kommer att fortsätta tills dess att regeringen föreslår förändringar i rättegångsbalken som systematiskt utnyttjas för överdebiteringar som inbjuder de mörkare sidorna hos människan, då det även är vanligt förekommande att domstolarna låter en part utnyttja rättegångskostnaderna för att tysta motparten. Det förekommer även att domstolarnas ledamöter tillåter överdebiteringar emot parter som de själva av någon anledning ogillar. Detta är att ett styrmedel av ondo i uppenbar strid emot de mänskliga rättigheterna.

  SHGR:s huvudsakliga uppgift är att värna om den enskilda medborgarens rätt och inte statens skydd av sitt kapital även om det tillförs av medborgarna, då vi anser att den enskilda individens rätt till ett fungerade liv och välmående väger tyngst och därav skall rätten till en rättvis prövning garanteras till fullo och då även gällande rättegångskostnaderna.

Ohälsa och dödsfall
  Det är vanligt att enskilda som dras in i rättsprocesser drabbas av både fysisk och psykisk ohälsa och därav leder detta ofta i förlängningen till att många tappar sin arbetsförmåga och blir sjukskrivna och även förtidspensionerade samt i vissa tragiska fall även dödsfall. SHGR vill råda bot på detta genom våra granskningar skapa bättre förutsättningar för enskilda att inte drabbas utöver den pågående rättsprocessen, av helt ogrundade kostnader på grund av alltmer giriga advokater och jurister.

Domstolarnas skyldigheter och jäv
  Skälet till att vi tar upp frågan kring domstolarnas bedömning härrör från uppgifter av våra läsare som påtalat att domstolarna låter sig påverkas av vissa advokater och jurister som de har nära band till och ofta är tidigare kollegor med, och alltför ofta medlemmar i samma ordenssällskap med mera, där man avlagt broder eller systerskapsed och med anledning därav väger denna uppenbart tyngre än den domared enligt 4 kap. 11§ RB som alla dömande ledamöter i våra domstolar måste avlägga.

  För den enskilde rättssökande är det en omöjlig uppgift att ta reda på vilka relationer som de olika advokaterna har med varandra och med de olika ledamöterna i domstolen och därav är det av yttersta vikt att ledamöterna själva prövar om det kan föreligga några sidointressen som skulle kunna utgöra en grund för jäv enligt samma kapitel.

 

Läs mera om: Överdebiterande advokater

 

Läs mera i ämnet:

Avslöjande: Kända SAAB Advokaten Guy Lofalk i blåsväder igen...

  Advokat Guy Lofalk är åter i blåsväder - Denna gången har han blivit permanent borttagen i...

Tue, 19 Sep 2023, 23:34:53

Fallet Björn - En arvstvist regisserad av en skrupelfri advo...

Hela denna historien handlar om Björn som vi valt att kalla honom, och ett arv mellan tre bröder p...

Sun, 30 Jul 2023, 22:29:45

Sexköpsmål måste tas om – rätten inte domför ??

Göteborgs tingsrätt måste pröva ett sexköpsmål på nytt. Anledningen: Målet avgjordes av en ensam not...

Tue, 18 Jul 2023, 08:25:51

Frågan är inte längre om de åker dit - UTAN NÄR ?

Samhällsgranskarna har fått in många reaktioner på frågorna som har stälts i olika forum under lång ...

Sat, 01 Jul 2023, 20:20:05

ADVOKATS(L)AMFUNDET - Skämt eller allvar ?

Antal fällningar emot advokater ? När man granskar ärendena ifrån disciplinnömnden och ser hur Sver...

Mon, 26 Jun 2023, 02:32:53

Granskningar

Mest lästa

SHGR Logo

Samhällsgranskarna är en partipolitiskt obunden och neutral organisation som arbetar för att stärka den enskilde medborgarens ställning i förhållande till både samhälle och näringsliv. Det har länge saknats en motpol för att balansera statens och samhällets övertag gentemot den underlägsne medborgaren som tvingats acceptera ett alltmer godtyckligt bemötande och beslutsfattande.